Reklamace a vrácení zboží

 

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Jsme si vědomi toho, že se stalo něco co vás trápí, ale spolu to vyřešíme. nebojte se, tak do toho. :)

Prosím, přečtěte si reklamační řád níže než zahájíte komunikaci s námi.

 

 

 
Odstoupení od kupní smlouvy: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 
Vrácení zboží-upravene
 
Formulář stáhnete kliknutím na obrázek.
 
 
 

 
Reklamace: Formulář pro reklamaci
 
reklamace
 
Formulář stáhnete kliknutím na obrázek.
 

 

Pokyny k uplatnění reklamace či vrácení zboží
 
 

Stáhněte si připravený formulář

Vyplňte jej pečlivě a podepište

Do e-mailu popište reklamaci a přiložte fotografie.

Přiložte formulář oskenovaný/ofocený telefonem spolu s kopií Vaší faktury na e-mailovou adresu fakturace@neno.cz

 

 

Zboží neposílejte na dobírku! Zboží nebude převzato!

 

Reklamační řád -  podmínky uplatňování reklamací

Podmínky uplatňování reklamačních nároků jsou upraveny našimi Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem, zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní). Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující věc převzal, věc má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Poškození zásilky při dopravě a kontrola zboží při převzetí

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Při vnějším poškození balíku jeho obsah ihned zkontrolujte za přítomnosti dopravce. V případě zjištěného poškození nebo chybějícího zboží s ním také na místě sepište i reklamační protokol přepravní služby a stav zboží zdokumentujte. Zejména zkontrolujte počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu.

V případě, že i přes nepoškozený obal, zjistíte chybějící zboží nebo poškození, bez zbytečného odkladu (čím dříve tím lépe, pokud možno do 24 hodin) po rozbalení nás informujte. Využijte reklamační formulář - výše. Pokud vady zboží nebudou oznámeny bez zbytečného odkladu po tom, co mohly být zjištěny, nebude reklamace uznána.

V obou výše zmíněných případech poškození zboží řádně nafoťte, a to včetně poškození balení, detailů zabalení jednotlivých částí uvnitř balíku (pokud jsou poškozeny), detailu konkrétního poškození zboží a přepravních štítků. Fotografie nám odešlete jako součást reklamačního řízení.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které za určitých okolností může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

Záruka

Záruční doba trvá po dobu uvedenou v popisu zboží nebo prohlášením prodávajícího a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

Uplatnění nároků z titulu vad

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vady, musí bez zbytečného odkladu po tomto zjištění o této skutečnosti informovat prodejce prostřednictvím systému Retino, příp. e-mailem nebo telefonicky (u reklamace zjevných vad nebo chybějící jedné nebo více částí zboží, která by měla být učiněna v doporučené lhůtě do 24 hodin od převzetí). Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží si toto prohlédnout za účelem zjištění, zda netrpí vadami.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel e-shopu eshop.neno.cz je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Doručování třetí osobě

Pokud je na základě požadavku kupujícího zboží doručováno jiné osobě než kupujícímu, odpovídá kupující za to, že osoba určená jako příjemce zásilky bude postupovat v souladu s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami, tedy zejména převzatou zásilku řádně překontroluje a případné reklamační nároky uplatní dle podmínek stanovených v Reklamačním řádu a Obchodních podmínkách. Na převzetí zásilky třetí osobou se tedy hledí jako by tuto zásilku převzal kupující.

Kupující, který není spotřebitelem

Pokud kupující není spotřebitelem, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Pokud není kupující spotřebitelem, nebudou uznány reklamace zjevných vad (např. zjevného poškození nebo chybějícího zboží), které nebyly nahlášeny ihned při převzetí zboží dopravci (společně se sepsáním zápisu o poškození zásilky), a v případě vad zboží, které nejsou při doručení zjevné, nebudou uznány reklamace, které nebyly nahlášeny prodávajícímu do 24 hodin po převzetí zboží.

Doporučený způsob uplatnění reklamace

Zákazník uplatňuje reklamaci vyplněním formuláře a současně zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:

Obchodní kancelář: (výdejní místo)

NeNo design Ltd. (organizační složka) 

Jasenná 54, 763 12 Vizovice 

MOBIL: +420 605 023 970